logotype

NPH Quizz!

Test för Naprapathögskolan VT 2011

Frågor

1. Följande mätvärden har mäts i en studie:  12, 12, 13, 14, 15 Vad för alternativ stämmer med avseende på medelvärde och median?

Medelvärde=13.2, median=14, typvärde=12

Medelvärde=13.2, median=12, typvärde=12

Medelvärde=13.2, median=13, typvärde=12

Medelvärde=12, median=13, typvärde=13


2. Vad är sambandet mellan varians och standardavvikelse?

Varians=standardavvikelse*standardavvikelse

Varians=standardavvikelse*2

standardavvikelse=varians*varians

Inget av ovanstående

3. Vad händer med konfidensintervallet om antalet deltagare ökar i en studie (allt annat utom varians är oförändrat)?

Konfidensintervallet minskar

Konfidensintervallet ökar

standardavvikelsen ökar

Man kan inte göra ett Chi-två test


4. Arne skall testa om det är skillnad för en grupp som tränar (en mätning före och en mätning efter träning på samma grupp) med avseende på förbättring i styrka efter en träningsperiod. Arne har bestämt att mäta förändring genom att mäta styrkeförändring i kilogram. Arne är dock osäker på vilket statistiskt test som lämpar sig. Vad bör Arne använda för test?

Chi-två test

Oparat T-test

Mann-Whitney test (median test)

Parat t-test


5.  Nisse vill göra ett test för att undersöka om rökning ökar risken för att få hjärtinfarkt vilket test är bäst?

Parat T-test

Oparat T-test eller wilcoxon test

Beräkna relativ risk

Inget av ovanstående alternativ


6. Arne bestämmer sig för ett test och får ett p-värde som är 0.07. Arne vet inte om det är någon skillnad mellan grupperna då han använder en signifikansnivå på 5 procent. Vilket alternativ stämmer?

Det är ingen signifikant skilland mellan grupperna

P-värdet kan inte vara mindre än 0.05

P-värdet måste vara över 0.05

Inget av ovanstående alternativ


7. I testet som Arne gjorde utgick han från en nollhypotes. Vilken nollhypotes skulle passa bäst i sammanhanget om Arne tror att gruppen som tränar blir starkare än den gruppen (kontrollgruppen) som inte tränar?

Nollhypotes=Grupperna är lika starka efter studiens genomförande dvs. ingen skillnad mellan grupperna

Nollhypotes=Kontrollgruppen är starkare än träningsgruppen efter studiens slut

Nollhypotes=att träningsgruppen är starkast efter studiens slut

Inget av ovanstående alternativ


8. I en studie som Eulalia gjort för att undersöka om kaffeintag ökar risken för att drabbas av Parkinsons sjukdom erhåller hon följande Relativ risk: 0.7 med ett 95 %-igt konfidensintervall som går från 0.1 till 1.3. Vilket av följande påstående stämmer bäst in på hennes resultat?

Det är en signifikant (signifikansnivå på 5%) förhöjd relativ risk att drabbas av Parkinsons sjukdom om man dricker kaffe. Om man dricker kaffe så ökar man risken att få Parkinson

Det är en ökad relativ risk att drabbas av Parkinson men den är inte signifikant. Om man dricker kaffe så ökar risken att drabbas av Parkinson men det är inte en signifikant förhöjd risk.

Det är en signifikant minskad risk att drabbas av Parkinson om man dricker kaffe. Om man dricker kaffe så minskar risken att drabbas av Parkinson.

Det är en minskad risk att drabbas av Parkinson om man dricker kaffe men den är inte signifikant.


9. Eulalia tycker att hennes resultat är mycket intressanta men hälften av individerna vill inte vara med i studien så många individer jämfört med antalet i uppgift 8. Eulalia får samma relativa risk som tidigare (0.7). Vad händer med konfidensintervallet för den relativa risken när hon har hälften så många individer i studien?

Konfidensintervallet ökar (blir bredare)

Konfidensintervallet ändrar sig inte

Konfidensintervallet minskar (blir smalare)

Omöjligt att avgöra